PORTOWY ZAKŁAD TECHNICZNY sp. z o.o.

NIP 586 103 58 24
REGON 190 85 17 56
nr KRS 0000854542 Rejestr Przedsiębiorców prowadzoney przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 1 827 800 PLN; wpłacony w całości.