Jedyny w Polsce

WIADOMOŚCI GDYŃSKIE
„Jedyny w Polsce”
Nr 3/101 Listopad 2013

Od 1 sierpnia br, gdyński Portowy Zakład Techniczny SA jest posiada­czem specjalistycznego zestawu trans­portowego SPMT {Self Proppeled Modular Transporter) wyprodukowa­nego przez europejskiego lidera takich maszyn – niemiecką firmię Scheuerle, Jest to czwarta generacja maszyn pro­dukowanych dla odbiorców na całym świecie od 1983 roku. Z informacji otrzymanych od dostawcy okazuje się ,że jest to pierwszy taki sprzęt będący w posiadaniu polskiej firmy w Polsce. Do tej pory polscy kontrahenci mogli korzystać tylko z maszyn zagranicz­nych transportowanych specjalnie do wykonania zlecenia w Polsce z Niemiec lub Holandii. Zakupiony przez PZT zestaw składa się z czterech 4-osiowych naczep transportowych oraz dwóch jednostek napędowych, które mogą być łączone ze sobą w praktycznie dowolnych konfiguracjach Cechuje go duża uniwersalność, możli­wa jest praca całego zestawu w jednej linii transportowej, dwóch równole­głych (po 2 naczepy) linii transporto­wych oraz wiele innych możliwości. Każda z 4 naczep posiada ładowność około 130 ton, co w sumie umożliwia przewożenie ładunków o masach nieco powyżej 500 ton. Posiadane dwie jed­nostki napędowe umożliwiają podłą­czenie do każdej do pięciu sztuk naczep 4-osiowych.

Istotnymi cechami zestawu jest bar­dzo precyzyjne poruszanie się w każdym możliwym kierunku: na wprost, do tyłu, możliwa jest jazda na boki, na skos oraz skręt praktycznie wokół każdej możliwej osi obrotu. Dodatkowo cały zestaw posiada możliwość podnoszenia się oraz opuszczania płaszczyzny załadow­czej, której wysokość od podłoża w czasie transportu wynosi ok. 1,5 metra o ±35 centymetrów. Umożliwia to samodzielny podjazd pod ładunek, uniesie go na sobie, transport do miej­sca przeznaczenia oraz samodzielny wyjazd spod ładunku.

Zestaw jest przystosowany do transportowania w miejsce pracy za pomocą standardowych ciężarówek TIR. Masa jednej naczepy wraz z jednostką napędową nie przekracza 20 ton a wymiary (naczepa 6m x 2,43m, jedn, napędowa 2,7 x 2,43) pozwalają na bezproblemowy załadunek na TIR-a.

Aktualnie specjaliści z PZT przy­gotowują się do pierwszych własnych trans­portów zmontowanych już na nabrzeżu Duńskim w Porcie Gdynia suwnic ASC pro­dukcji Konecranes dla kontrahenta z USA. Specjalistyczny statek po pierwszych 5 sztuk suwnic spodziewany jest w Gdyni na przeło­mie sierpnia i września. Do tego czasu dzięki nowym możliwościom transportowym 8 zmontowanych już suwnic ASC zostanie prze­mieszczonych na tymczasowy plac składowy aby zwolnić miejsce na następne montaże. W sumie do marca 2014 PZT dostarczy do USA suwnice dla całego terminalu kontenerowego składającego się z 20 sztuk suwnic typu ASC pracujących w cyklu automatycznym.

Zakupiony zestaw transportowy to rozpo­częcie nowej formy działalności usługowej przez PZT SA jaką będą specjalistyczne trans­porty ciężkich i wielkogabarytowych ładun­ków. W dalszej perspektywie PZT SA planuje dalsze inwestycje rozwojowe zwiększające nośność posiadanego już zestawu.